Algemene voorwaarden NMW Advies B.V.

1. Partijen

1. NMW Advies B.V.: NMW Advies B.V., gevestigd te Amsterdam aan het Keurenplein 41 (1069 CD), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72469587, gebruiker van deze algemene voorwaarden.
2. Verdere gegevens van NMW Advies B.V.:
Website: www.energielabelvoormijnpand.nl
Email: info@energielabelvoormijnpand.nl
Telefoonnummer: 085 018 7477
Btw-identificatienummer: NL857941951B01
3. Opdrachtgever: de (potentiële) afnemer van aangeboden diensten van NMW Advies B.V.

2. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle (toekomstige) aanbiedingen, overeenkomsten en andere verbintenisrechtelijke relaties tussen NMW Advies B.V. en Opdrachtgever.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Derden die door NMW Advies B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

3. Aanbod en overeenkomst

1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is in zijn geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk en heeft een geldigheidsduur van een maand, tenzij anders schriftelijk door NMW Advies B.V. is aangegeven.
2. De prijsvormingsmethode die ten aanzien van de overeenkomst wordt gehanteerd bestaat uit een aannemingssom of regie. In het geval van een aannemingssom geeft NMW Advies B.V. een vast bedrag voor het in de offerte omschreven werk. In het geval van regie geeft NMW Advies B.V. een opgave van de prijsfactoren (zoals uurtarieven, opslagen en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De prijzen zoals vermeld in een aanbod zijn, tenzij anders vermeld, in Euro’s en exclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren. In het aanbod kunnen stelposten zijn opgenomen.
3. Elk aanbod kan slechts eenmaal worden aanvaard en geldt derhalve niet voor een latere opdracht, tenzij anders is bepaald.
4. Alle opgaven door NMW Advies B.V. van getallen, offertes, tekeningen, afbeeldingen, foto’s, modellen of andere vormen van aanbod, zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van NMW Advies B.V..
5. De overeenkomst komt tot stand nadat nadat NMW Advies B.V. een schriftelijke aanvraag heeft bevestigd ofwel nadat NMW Advies B.V., of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.

4. Uitvoering door NMW Advies B.V.

1. De prestatie van NMW Advies B.V. bestaat uit een inspanningsverbintenis.
2. NMW Advies B.V. zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor Opdrachtgever NMW Advies B.V. altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
3. Het staat NMW Advies B.V. vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk of wenselijk zijn en daarnaast ook uitgevoerd kunnen worden om beoogde doel te bereiken, kan de NMW Advies B.V., de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen en zonder toestemming van Opdrachtgever te allen tijde 10% meerwerk factureren.
5. In een keuring is niet begrepen:
– controle van niet gereinigde beglazing.
– controle van geluidsisolatie, warmte-isolatie en woningisolatie, anders dan op reguliere wijze visueel waarneembaar zonder technische hulpmiddelen.
– controle van dak en/of dakbedekking, anders dan op reguliere wijze visueel waarneembaar zonder technische hulpmiddelen;
– controle van kruipruimten, anders dan op reguliere wijze visueel waarneembaar recht onder kruipluikdeksels, zonder technische hulpmiddelen;
– verwijderen, verschuiven of anderszins wegnemen van afwerkingen of onderdelen teneinde achterliggende installaties en/of constructies te beoordelen; – hak-, breek- en sloopwerk in het kader van de keuring.
6. Er wordt tijdens de keuring geen gebruik gemaakt van hulpmiddelen. Indien opdrachtgever staat op het gebruik van hulpmiddelen dan worden gemaakte kosten (met opslag) in rekening gebracht.
7. Ruimten tussen en onder vloeren, achter wanden en knieschotten e.d. worden visueel geïnspecteerd in de directe omgeving van de opening.
8. Inspectie van daken vindt visueel plaats tot een (werk)hoogte van maximaal 2,5 meter. Inspectie van hoger gelegen delen vindt slechts plaats op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever, waarbij aanvullende kosten in rekening kunnen worden gebracht. Indien opdrachtgever hiervoor klimmateriaal beschik- baar stelt, dient deze te voldoen aan de huidige wettelijke eisen, in goede staat van onderhoud te verkeren en dienen de omstandigheden veilig te zijn. Dit uitsluitend ter beoordeling van NMW Advies B.V..
9. Indien door NMW Advies B.V. een inspectie moet worden verricht aan een object wat deel uitmaakt van een groter geheel, zal opdrachtgever vooraf aangeven welke gebouwonderdelen dienen te worden meegekeurd. In onderhavige situaties behoudt NMW Advies B.V. zich het recht voor om evt. meerkosten te factureren.
10. Opdrachtgever stemt er mee in dat het energielabel geregistreerd wordt in de database van de overheid EP-Online.nl.

5. Verbintenissen van Opdrachtgever

1. Opdrachtgever stelt NMW Advies B.V. in de gelegenheid de opdracht te verrichten. Opdrachtgever verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door NMW Advies B.V.. Hieronder wordt onder andere begrepen:
a) Er zorg voor dragen dat NMW Advies B.V. tijdig kan beschikken over de voor de opdracht benodigde gegevens;
b) Er zorg voor dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de opdracht van NMW Advies B.V. behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de opdracht daarvan geen vertraging ondervindt;
c) Het op een zodanige wijze inrichten van de te inspecteren ruimtes dat NMW Advies B.V. onmiddellijk bij aankomst kan aanvangen met de opdracht;
d) NMW Advies B.V. dient op het overeengekomen moment waarop de werkzaamheden worden verricht en gedurende de uitvoering van de werkzaamheden te allen tijde het object waaraan of waarin het werk wordt verricht te kunnen betreden. Opdrachtgever dient derhalve zowel bij aanvang als van als gedurende de uitvoering van de opdracht aanwezig te zijn ofwel een toegangsmogelijkheid te verschaffen, bijvoorbeeld door het ter beschikkingstellen van een sleutel.
e) Er zorg voor dragen dat NMW Advies B.V. beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van eventuele hulpmiddelen.
f) Gelegenheid te bieden voor eventuele audits c.q. controles door derden ten aanzien van de werkzaamheden van NMW Advies B.V. in het kader van haar BRL 9500 accreditatie.
2. Indien tijdens een keuring blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan zeer moeilijk en niet zonder gevaar bereikbaar zijn, dit uitsluitend ter beoordeling van NMW Advies B.V., worden deze objecten en/of gedeelten daarvan niet geïnspecteerd. Hiervan wordt dan in de rapportage melding gemaakt. De ontbrekende delen kunnen op een later moment tegen een aanvullend tarief alsnog worden geïnspecteerd.
3. Indien NMW Advies B.V. niet op het overeengekomen tijdstip kan aanvangen met de werkzaamheden omdat de Klant niet voldoet aan haar verplichtingen op grond van artikel 5 lid 1 onder d van deze voorwaarden is de Klant gehouden de daardoor door NMW Advies B.V. geleden schade te vergoeden. Deze schade wordt vastgesteld op € 125,00 per geval.
4. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, dient Opdrachtgever NMW Advies B.V. hieromtrent tijdig te informeren. Indien een te keuren object niet of onvoldoende toegankelijk is en/of een ongehinderde uitvoering van de opdracht niet mogelijk is, dan is opdrachtgever het annuleringstarief verschuldigd, zoals bedoeld in art. 7. Tevens zullen alle kosten verbonden aan een eventuele nieuwe inspectie in rekening worden gebracht.
5. Indien NMW Advies B.V. ten aanzien van een bedrijfsruimte van 500 m2 of groter voor aanvang van de werkzaamheden niet kan beschikken over een bouwtekening, geldt een meerprijs van € 125,-;
6. Opdrachtgever draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door:
a) Onjuistheden in de door Opdrachtgever verlangde werkwijzen;
b) Gebreken aan de (on)roerende zaken waaraan of waarin de opdracht wordt uitgevoerd;
c) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

6. Prijzen en betaling

1. De prijs is gebaseerd op de vloeroppervlakte van het object en eventueel bijkomende bijzonderheden. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.
2. Tenzij anders is overeengekomen dient Opdrachtgever de verschuldigde geldsom in zijn geheel binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen door middel van girale overboeking.
3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is NMW Advies B.V. terstond gerechtigd om opdrachtgever een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 100,- exclusief btw.
4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van NMW Advies B.V. is het Opdrachtgever niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.
5. De door ons ontvangen bouwtekeningen worden kosteloos retour gestuurd via brievenbuspost. Wanneer u wenst dat opdrachtnemer de bouwtekeningen aangetekend retour stuurt en verzekerd tegen een waarde tot € 500,- wordt er een bedrag van € 24,95 exclusief btw gerekend.
6. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de aanbieding of offerte. Indien na aanvaarding van de aanbieding of offerte prijsverhogende omstandigheden optreden, die buiten de invloedsfeer van NMW Advies B.V. vallen, zoals loonstijging, stijging van inkoopprijzen, regeringsmaatregelen (zoals sociale lasten, belasting, voorschriften voor keuring etc.), of waardevermindering van de Euro of andere valuta, is NMW Advies B.V. gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomst aan te passen.

7. Duur, tussentijdse of voortijdige beëindiging van de overeenkomst of uitstellen

1. Behoudens de annulering zoals hierna bepaald, is opzegging van de overeenkomst niet mogelijk. Opdrachtgever dient een opdracht te allen tijde te annuleren.
2. Annulering van een opdracht door opdrachtgever kan tot een week voor de afgesproken uitvoeringsdatum tegen een administratieve vergoeding van EUR. 125,-. Bij annulering binnen een week doch uiterlijk tot drie dagen voor de geplande uitvoeringsdatum is 20% van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Bij annulering binnen drie doch uiterlijk een dag voor de geplande uitvoeringsdatum is 35% van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Bij annulering binnen een dag voor de geplande uitvoeringsdatum is 50% van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Bij annulering nadat de uitvoering van de opdracht reeds is aangevangen is Opdrachtgever tenminste 75% van de hoofdsom verschuldigd.
3. De uitvoering van de opdracht kan door opdrachtgever tot een week voor de afgesproken uitvoeringsdatum, in overleg, kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing binnen drie dagen voor de geplande uitvoeringsdatum is 5% opslag verschuldigd. Bij verplaatsing binnen 24 uur voor de geplande uitvoeringsdatum is 15% opslag verschuldigd. Als na de verplaatsing de opdracht alsnog wordt geannuleerd, is Opdrachtgever naast de verplaatsingsvergoeding tevens de annuleringsvergoeding, uit artikellid 3, verschuldigd, waarbij de eerste verplaatsingsdatum geldt als annuleringsdatum in verhouding tot de eerst geplande uitvoeringsdatum.
4. Annulering of verplaatsing is uitsluitend mogelijk bij schriftelijke mededeling. Als datum van annulering of verplaatsing geldt de datum waarop de schriftelijke annulering door NMW Advies B.V. ontvangen is. De annuleringskosten zijn onmiddellijk bij annulering verschuldigd en opeisbaar.
5. NMW Advies B.V. heeft het recht de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
a) Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NMW Advies B.V. ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;
b) Aan Opdrachtgever (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, Opdrachtgever een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld.
c) Er op een aan Opdrachtgever toekomend recht beslag wordt gelegd.

8. Garantie en aansprakelijkheid

1 De eventueel in de rapportage aangegeven rendementen en kosten zijn indicatieve en globale ramingen gebaseerd op landelijke gemiddelden en gangbare databanken, welke slechts betrekking hebben op het tijdstip van het uitbrengen van de inspectie. De werkelijke rendementen en kosten kunnen sterk afwijken van de in het rapport opgenomen ramingen. De rendementen en kosten plegen slechts een indruk te geven van de investering en het rendement van duurzame-energieproducten. Opdrachtgever kan er dan ook geen rechten aan ontlenen.
2 Indien in de rapportage rendementen en kosten zijn opgenomen, zich uitstrekkend over een bepaalde periode, is sprake van een indicatieve en globale raming van redelijkerwijze te verwachten rendementen en kosten over de aangegeven termijn, uitgaande van de situatie ten tijde van het opstellen van de rapportage.
3. Opdrachtgever wordt geacht te hebben ingestemd met het rapport indien binnen 14 dagen na het verzenden ervan geen op- of aanmerkingen kenbaar zijn gemaakt aan NMW Advies B.V..
4. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden door NMW Advies B.V. of schadeclaims verbandhoudende met de werkzaamheden van NMW Advies B.V. dienen 14 dagen na ontvangst van het rapport of het moment waarop de schade kenbaar werd, schriftelijk aan NMW Advies B.V. kenbaar te worden gemaakt. Iedere aanspraak op vergoeding van schade en/of de afhandeling van klachten vervalt na verloop van één jaar na ontvangst van het rapport door opdrachtgever.
5. Indien Opdrachtgever een gebrek constateert dat aan NMW Advies B.V. is toe te rekenen, dient NMW Advies B.V. binnen een redelijke termijn in de gelegenheid te worden gesteld het gebrek te herstellen en de daaruit voortvloeiende schade te beperken. Indien herstel binnen deze periode heeft plaatsgevonden, heeft Opdrachtgever geen recht op enig andere remedie. Op de herstelwerkzaamheden zijn, zoals reeds bepaald in art. 2.1, tevens deze algemene voorwaarden van toepassing. Op Opdrachtgever rust vanaf het moment van kennisname van een gebrek een schadebeperkingsplicht.
6. Indien zich bij de uitvoering van de overeenkomst onverhoopt een gebeurtenis, waaronder ook een nalaten begrepen wordt, voordoet dat tot aansprakelijkheid van NMW Advies B.V. leidt, dan zal die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag waarop de door NMW Advies B.V. gesloten beroeps- ofwel bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of, indien de verzekeraar van NMW Advies B.V. niet tot uitkering zou overgaan, tot de hoogte van het eind-factuurbedrag van de opdracht vermeerderd met 20%.
7. Aansprakelijkheid van NMW Advies B.V. reikt te allen tijde niet tot vermogensschade, waaronder winstderving, en
gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot directe materiële schade en letselschade. Bij verlies van sleutels worden uitsluitend de kosten voor het vervangen van sleutels vergoed.
8. NMW Advies B.V. is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever leidt door diefstal of opzettelijke vernieling of privacy schending door (ingehuurd) personeel van NMW Advies B.V..
9. Opdrachtgever vrijwaart NMW Advies B.V. in en buiten rechte voor alle aanspraken van derden terzake van de door NMW Advies B.V. verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken waardoor die derde schade mocht hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of welk tijdstip die schade is geleden.
10. Iedere schade, anders dan de hiervoor beschreven gebreken, dient op straffe van verval op aanspraak binnen een maand te worden gemeld bij NMW Advies B.V..

9. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop NMW Advies B.V. geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.
2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van NMW Advies B.V. opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor NMW Advies B.V. onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is NMW Advies B.V. bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan Opdrachtgever en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

10. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

1. NMW Advies B.V. is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. Opdrachtgever is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van NMW Advies B.V.
2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.
3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin NMW Advies B.V. haar vestigingsplaats heeft. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin NMW Advies B.V. haar vestigingsplaats heeft.